Verzending en retour

1. Levering

Eventuele afgebeelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en zijn niet bindend. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Bokke heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen, die niet toerekenbaar is aan de koper, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Bokke zal iedere bestelling bevestigen per mail. Na ontvangst van betaling zal Bokke een bestelling steeds zo snel mogelijk uitvoeren en voltooien. Van zodra een bestelling is afgerond, zal het Bokke-team starten met de afhandeling van de bestelling. Eens dit gebeurd is, krijgt de koper een melding dat het geleverd zal worden door de shipping partner, steeds via aparte e-mails.

1.1 Afhaling ter plaatse

Afhaling ter plaatse is niet mogelijk.

1.2 Verzendingen

De shipping partner zal de bestelling bij Bokke wekelijks, zo niet regelmatiger, afhalen.

De koper wordt geadviseerd om een verzendadres in te voeren waarop hij vaak aanwezig is (bijvoorbeeld werk of thuis), omdat het aantal keren dat een pakket wordt aangeboden voor fysieke levering, beperkt is.

Bokke kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de distributiepartner of hun koerierdiensten in onderaanneming. Vertragingen in de levering zijn geen reden voor het annuleren van de bestelling of voor schadeclaims.

Van zodra de goederen op het verzendadres zijn geleverd is het risico verbonden aan het gebruik en/of verbruik van deze producten voor rekening en risico van de koper.

2. Shipping partner

2.1 Tarieven & Bestemmingen

De van toepassing zijnde verzendkosten zijn gebaseerd op de combinatie van gewicht, afmetingen, en land van bestemming en bevatten:

  • de verzending en het afleveren van het pakket;
  • mogelijke bijkomende brandstoftoeslagen;
  • de volledige verzekering van het pakket, inclusief de waarde ervan.

3. Schade & Breuk

Indien (een deel van) de inhoud van het pakket zodanig beschadigd is dat het de verwachtingen van de koper niet inlost of bij aflevering is gebroken, wordt de koper of ontvanger geacht dit onmiddellijk aan de koerier te melden. De inhoud van het pakket dient tegelijkertijd gecontroleerd te worden. De koper heeft het recht om de ontvangst van het pakket te weigeren en de schade of breuk op het leveringsdocument te vermelden. De koper of de ontvanger is gehouden om contact op te nemen met Bokke via e-mail sales@bokke.be om de onmiddellijke omruiling of terugbetaling van de nominale waarde van de betrokken producten te regelen. Foto’s zijn een cruciaal deel van bewijs van schade en/of breuk.

Het accepteren van het pakket betekent het bevestigen van de afwezigheid van enige schade of breuk.

In geval van gerechtvaardigde schade of breuk zal Bokke de beschadigde of gebroken goederen gratis vervangen, met inbegrip van alle kosten om de vervangende doos op het opgegeven verzendingsadres te krijgen, zoals voorzien bij de oorspronkelijke bestelling. Bokke zal ook een dossier openen bij de shipping partner om deze situatie recht te trekken. Hoe dan ook, het beschreven proces zal pas gestart worden na een schriftelijke goedkeuring van de aanvaarding van zulks voorval door Bokke en de aanvaarding van het voorstel tot oplossing door de koper.

Deze paragraaf heeft alleen invloed op de feitelijke inhoud van de doos, of het nu gaat om bier of goederen en niet om de doos zelf. Incidentele schade aan de buitendoos is normaal en kan geen reden zijn voor niet-aanvaarding van het geleverde pakket door de koper of de ontvanger.

4. Retourformaliteiten

De koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag (inbegrepen) van de levering van de goederen. Tijdens deze periode verbindt de koper zich ertoe de producten met zorg te behandelen.

Goederen kunnen worden teruggestuurd voor zover ze in goede staat zijn; onbeschadigd, ongebruikt of niet-geconsumeerd en in de originele verpakking en originele staat. Goederen kunnen tot uiterlijk 14 dagen na de beslissing om de overeenkomst te herroepen worden geretourneerd. De (post)verzendingsdatum van het retourpakket is de controledatum. De retourzending is voor rekening en risico van de koper. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd en worden teruggestuurd naar de koper.

Bokke is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van (een) teruggezonden artikel(s) als gevolg van de retourzending van een pakket.

Bokke wenst uitdrukkelijk te stellen dat de volgende redenen voor het retourneren van pakketten zijn toegestaan, maar eerder uitzonderlijk zijn:

  • Bierpakketten die worden teruggestuurd omdat de koper van gedachten is veranderd of omdat deze niet aan de verwachtingen van de koper voldoen. Bokke gaat ervan uit dat de koper op de hoogte is van de specifieke stijl van de bieren die zij maakt, alsook van de specifieke kenmerken van Bokke bieren. Argumenten die voortkomen uit de kenmerken die inherent zijn aan (het specifieke natuurlijke productieproces van) de bierstijl worden niet aanvaard als reden.
  • Kleding die wordt teruggestuurd omwille van een foutieve maat. De maattabellen van alle kleding, inclusief de meest courante maten, staan op de webshop beschreven.

Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

In het geval dat de koper goederen wenst terug te sturen, is de enige contactmethode e-mail. Hij kan een retourprocedure starten door een e-mail te sturen naar sales@bokke.be, en foto’s om de staat van de goederen bij vertrek bij de koper aan te geven. Bokke verplicht zich ertoe deze verzoeken binnen 10 werkdagen te beantwoorden, inclusief een voorstel voor terugbetaling.

Het is aan de koper om de fysieke retour van de goederen op te zetten, en wel naar volgend adres:  Bokke, Maastrichterstraat 2a bus 3, 3500 Hasselt, België, en enkel na schriftelijke aanvaarding van Bokke door middel van een antwoord op de originele e-mail of een ander formeel en schriftelijk antwoord. De gemaakte verzendingskosten zijn voor rekening van de koper en worden niet terugbetaald door Bokke.

Indien de geretourneerde goederen door andere goederen worden vervangen om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Bokke vallen – en dus voortkomen uit een fout of beslissing van de koper – zijn de daaruit voortvloeiende extra verzendkosten voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.

In het geval van een waardevermindering van de goederen behoudt Bokke het recht om deze in mindering te brengen op de terugbetaling of om deze mee in rekening te brengen bij het vervangende order.

In geval van terugbetaling van de teruggezonden goederen verbindt Bokke zich ertoe dit te doen, op de rekening aangeduid door de koper, binnen de 30 kalenderdagen na de dag waarop Bokke geïnformeerd werd van de beslissing van de consument de overeenkomst te herroepen tenzij Bokke de geretourneerde goederen nog niet terug ontvangen heeft in originele staat en originele verpakking.

Retourzendingen waarvan geen voorafgaande kennisgeving en aanvaarding door Bokke bestaat, zijn geen garantie voor terugbetaling. Indien er voor Bokke geen reden is om een teruggestuurd pakket te aanvaarden, wordt het door Bokke gedurende maximaal 15 kalenderdagen en op risico van de klant opgeslagen totdat er een oplossing voor het probleem is.

5. Garantie, Vragen & Klachten

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie overeenkomstig de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en dit vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Vragen, klachten en geschillen moeten binnen de 10 kalenderdagen na levering of afhaling worden ingediend. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  Bokke zal deze binnen een redelijke termijn van 10 werkdagen beantwoorden.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik en overmacht.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage artikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De waarborg is niet overdraagbaar.